Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 LIVE ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 09:00 ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ LIVE

Αδυναμίες, ελλείψεις και λάθη διαπιστώνει η Ελ. Υπηρεσία για το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας, σε αρκετές περιπτώσεις, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες ως προς τον καθορισμό και την εφαρμογή διαδικασιών, για σκοπούς διασφάλισης των δημόσιων εσόδων και δαπανών, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική της Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Υπουργείου Υγείας».

Στην Έκθεση, η οποία αναρτήθηκε την Τρίτη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, αναφέρεται ότι στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο στις εισπράξεις και πληρωμές του Υπουργείου Υγείας  για το έτος που έληξε στις 31.12.2018, καθώς και έλεγχο συμμόρφωσης.

Η Έκθεση σημειώνει ότι παρατηρήθηκαν ελλείψεις, σχετικά με την αγορά υπηρεσιών αποκατάστασης ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις από Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο, στο οποίο καταβλήθηκε το 2018 ποσό ύψους €2.848.422 (μη τήρηση προνοιών της σύμβασης, λάθη στην τιμολόγηση, μη ικανοποιητικός έλεγχος στις χρεώσεις του Νοσηλευτηρίου, μη επαρκής αιτιολόγηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ειδικών για παραπομπή ασθενών στο Νοσηλευτήριο κ.λπ.).

"Συστήσαμε όπως θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών της σύμβασης, την άσκηση ελέγχου πριν τη διενέργεια των πληρωμών, την επαρκή αιτιολόγηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ειδικών και την εφαρμογή των Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου (διαφάνεια, ίση μεταχείριση, τεκμηρίωση κ.λπ.)" αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο Υπουργός Υγείας "ενέκρινε, στα πλαίσια των Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων, την κατ’ εξαίρεση καταβολή κρατικής ενίσχυσης, χωρίς επαρκή αιτιολογία, σε 24 περιπτώσεις συνολικού ποσού ύψους €532.500, ενώ η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ήταν η μη καταβολή κρατικής ενίσχυσης. Επίσης, σε τρεις περιπτώσεις ο Υπουργός Υγείας αποφάσισε την καταβολή μεγαλύτερου ποσού από αυτό που εισηγήθηκε η Επιτροπή και πάλι χωρίς σωστή αιτιολογία".

"Παρατηρήσαμε επίσης ότι δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση των αιτήσεων για κρατική ενίσχυση, αφού εγκρίθηκαν φορείς που υπέβαλαν εκπρόθεσμα την αίτησή τους, καθώς και φορείς που δεν υπέβαλαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα" αναφέρει η Υπηρεσία.

Προσθέτει ότι συνέστησε  όπως η κατ’ εξαίρεση καταβολή χορηγίας γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν "λάθη σε τιμολόγια που εκδόθηκαν προς τον αρμόδιο φορέα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Άγγλων υπηκόων στην Κύπρο, καθώς και αδυναμίες στη διαδικασία τιμολόγησης. Το σύνολο της υποτιμολόγησης ανήλθε, σύμφωνα με υπολογισμούς του Υπουργείου, σε €53.635".

Η Υπηρεσία συνέστησε όπως εφαρμοστούν κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου, ώστε να αποφεύγονται λάθη στην τιμολόγηση των πιο πάνω περιπτώσεων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στον έλεγχο που διενεργείται, πριν την πληρωμή, στα τιμολόγια του Εθνικού Φορέα Υγείας της Γερμανίας, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επιδοτούμενων ασθενών.

Προστίθεται ότι σε πέντε περιπτώσεις επιδότησης ασθενών, με δαπάνες πέραν των €200.000 για τον καθένα, δεν εξασφαλίστηκε έγκριση από τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, όπως προνοείται στο άρθρο 15 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής, για υπηρεσίες υγείας που δεν προσφέρονται στον δημόσιο τομέα.

Ένα άλλο εύρημα του ελέγχου της Υπηρεσίας ήταν όπως αναφέρεται στην Έκθεση η μετατροπή δύο συμβασιούχων με αγορά υπηρεσιών, σε συμβασιούχους αορίστου χρόνου, λόγω του ότι το Υπουργείο παρέλειψε να εφαρμόσει τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών για αποφυγή δημιουργίας σχέσης εργοδότη/εργοδοτούμενου.

Σχετικά με τη καταβολή κρατικών χορηγιών σε νομικά πρόσωπα (€25.862.785 το 2018), η Υπηρεσία αναφέρει ότι διαπίστωσε ότι δεν γίνεται οποιοσδήποτε έλεγχος για διαπίστωση ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 26 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014 (Ν38 (Ι)/2014).

"Παρατηρήσαμε ότι σε μία περίπτωση δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου, όσον αφορά στον συμψηφισμό εσόδων και εξόδων του κράτους και καταβλήθηκαν ποσά σε νοσηλευτήριο, τα οποία θα έπρεπε να τύχουν συμψηφισμού με τις οφειλές του προς το κράτος" αναφέρει και προσθέτει ότι "συστήσαμε όπως εφαρμόζονται οι οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου, αναφορικά με τον συμψηφισμό εσόδων και εξόδων του κράτους".

Η Έκθεση αναφέρει ότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο Υγείας, σε αρκετές περιπτώσεις, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες ως προς τον καθορισμό και την εφαρμογή διαδικασιών, για σκοπούς διασφάλισης των δημόσιων εσόδων και δαπανών.

Σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του Νόμου, που προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από όλες τις διαδικασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τη διοίκηση και το προσωπικό του οργανισμού και έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και να παρέχει εύλογη διασφάλιση για την επίτευξη της αποστολής του οργανισμού. Διασφαλίζει, δηλαδή, ότι όλες οι λειτουργίες του εκτελούνται οικονομικά, αποδοτικά, αποτελεσματικά και εύρυθμα, ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους Νόμους και Κανονισμούς και διασφάλιση των δημόσιων πόρων έναντι απώλειας, κακής χρήσης και ζημιάς.

"Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη Έκθεσή μας, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα ελέγχου" καταλήγει η Εκθεση.

Πηγή ΚΥΠΕ

LIVE
LIVE

08:23 Κόσμος

Στο έλεος της COVID η Ινδία-Πάνω από 400 χιλιάδες νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο

08:16 Κόσμος

Διθύραμβοι ΠΟΥ σε Μπάιντεν που στήριξε άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια

08:14 Αστυνομικά

Κλειστές και οι δύο λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο λόγω του τροχαίου

08:05 Κύπρος

Κόλλησε πριν καν ανοίξει η πύλη εμβολιασμού

07:39 Κύπρος

Η νέα μας κανονικότητα από τις 10 Μαΐου-Πού παραμένουν οι απαγορεύσεις

07:20 Αστυνομικά

Πήγαν να τον συλλάβουν για κλοπή και βρήκαν φυτώριο κάνναβης στο σπίτι του

07:17 Αστυνομικά

Σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας - Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα

07:01 Αστυνομικά

144 εξώδικα μοίρασε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία

06:58 Κύπρος

Ανοίγει η πύλη εμβολιασμού για τις ηλικίες 35-36

06:54 Κόσμος

Ξεπέρασε τα 3,2 εκατομμύρια θανάτους ο απολογισμός της πανδημίας

06:49 Κόσμος

«Σούπερ-Πέμπτη» εκλογών στη Βρετανία

06:47 Κύπρος

Επιμένει η ζέστη - Και σκόνη στην ατμόσφαιρα

22:32 Κόσμος

Πυροβολισμοί σε αστυνομική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στη Γαλλία - Νεκρός ένας αστυνομικός

22:19 Υγεία

Οι έγκυες με κορωνοϊό ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με πορίσματα ημερίδας

22:11 Κύπρος

Τέλος το 8998 – Που θα χρειάζεται το coronapass και που όχι από τη Δευτέρα

21:27 Κύπρος

Ολοκληρώθηκε το Υπουργικό - Οι αποφάσεις για τα μέτρα

20:54 Πολιτική

Δεν σημαίνει ότι οι Τ/κ που έχουν ταυτότητα και διαβατήριο της ΚΔ είναι πολίτες της λέει ο Τατάρ

20:39 Κύπρος

Σε αναμμένα κάρβουνα οι επιχειρηματίες της εστίασης – Δεν αντέχουν άλλο Lockdown διαμηνύουν στην Κυβέρνηση

20:30 Κύπρος

Άρχισε να στέλνει θετικά μηνύματα ο Μάης – Ανάσα σε κρούσματα και νοσηλείες

20:26 Κύπρος

Καλά τα νέα και από τα κρούσματα της Τετάρτης - Η ανακοίνωση του Υπουργείου

08:45 Αθλητικά

Αναβρασμός και αγανάκτηση…

07:20 Αστυνομικά

Πήγαν να τον συλλάβουν για κλοπή και βρήκαν φυτώριο κάνναβης στο σπίτι του

07:17 Αστυνομικά

Σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας - Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα

07:01 Αστυνομικά

144 εξώδικα μοίρασε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία

06:58 Κύπρος

Ανοίγει η πύλη εμβολιασμού για τις ηλικίες 35-36

06:54 Κόσμος

Ξεπέρασε τα 3,2 εκατομμύρια θανάτους ο απολογισμός της πανδημίας

08:25 Αθλητικά

Έρχονται αλλαγές… με μέτρο

06:49 Κόσμος

«Σούπερ-Πέμπτη» εκλογών στη Βρετανία

06:47 Κύπρος

Επιμένει η ζέστη - Και σκόνη στην ατμόσφαιρα

22:32 Κόσμος

Πυροβολισμοί σε αστυνομική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στη Γαλλία - Νεκρός ένας αστυνομικός

22:19 Υγεία

Οι έγκυες με κορωνοϊό ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με πορίσματα ημερίδας

22:11 Κύπρος

Τέλος το 8998 – Που θα χρειάζεται το coronapass και που όχι από τη Δευτέρα

07:55 Αθλητικά

Δημιουργός ο Καλτσάς

21:27 Κύπρος

Ολοκληρώθηκε το Υπουργικό - Οι αποφάσεις για τα μέτρα

20:54 Πολιτική

Δεν σημαίνει ότι οι Τ/κ που έχουν ταυτότητα και διαβατήριο της ΚΔ είναι πολίτες της λέει ο Τατάρ

Όλη η ενημέρωση σε ένα App